KVKK ilkeleri

 YAKUT MAKİNA

(Yakut Makina Ve Zincir San. Ltd. Şti.)

WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

 1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Yakut Makina Ve Zincir San. Ltd. Şti. (“YAKUT MAKİNA”, “Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Çalışan, Hissedar/Ortak, Müşteri, Stajyer, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Çevrimiçi Ziyaretçisine (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

YAKUT MAKİNA olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 2.1 Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler YAKUT MAKİNA bünyesinde oluşturulmaktadır.

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla bağlantılı ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz YAKUT MAKİNA’nın Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, YAKUT MAKİNA tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4 YAKUT MAKİNA’nın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

YAKUT MAKİNA’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

YAKUT MAKİNA’da, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Veri Türleri

Müşteri

 

Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, TC Kimlik No)

İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon, E Mail)

 

Müşteri İşlem

(Fatura Senet Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgileri, Banka İBAN/Hesap No)

Çalışan

Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Ehliyet Fotokopisi, İmza)

İletişim Bilgisi

(Adres, E-posta, Telefon, Yakının Telefon Numarası)

Özlük Bilgisi

(İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, Bordro Bilgileri, İzin-Rapor Bilgisi, Görev/Unvan, Askerlik Durumu, Eşin Doğum Belgesi, Yakının Ölüm Belgesi)

Mesleki Deneyim Bilgisi

(Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Özgeçmiş Bilgisi/Daha Önce Çalıştığı Şirket-Tarihi-Ayrılma Nedeni-Son Ücret Bilgisi, Referans Bilgisi/Ad-Soyad-Telefon-Çalıştığı Şirket- Pozisyonu, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Mezuniyet Durum Belgesi, Sürücü Belgesi Durumu, Seyahat Engel Durumu)

Hukuki İşlem Bilgisi

(Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler)

Finansal Bilgiler

(Banka IBAN ve Hesap Numarası)

Görsel Kayıtlar

(Fotoğraf)

Sağlık Bilgisi

(Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

(Adli Sicil Kaydı)

Diğer

(Sigara Kullanım Bilgisi, Boy-Kilo Bilgisi)

Hissedar/Ortak

Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İmza)

İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon, E-Mail)

Finansal Bilgiler

(Banka IBAN ve Hesap Numarası)

Görsel Kayıtlar

(Fotoğraf)

Tedarikçi Yetkilisi

Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, TC Kimlik No)

İletişim

(Adres, E-Posta, Telefon)

Finans Bilgileri

(Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgisi)

Tedarikçi Çalışanı

Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Araç Plakası)

İletişim

(Telefon)

Stajyer

Kimlik       

(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hal, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İmza)

İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon, E Mail)

Özlük Bilgisi

(İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi, Görev/Unvan)

Mesleki Deneyim Bilgisi

 (Okul Durum Bilgisi)

Finansal Bilgiler

(Banka IBAN ve Hesap Numarası)

Görsel Kayıtlar

(Fotoğraf)

Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği

(IP Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri)

 5.1. Müşteri

Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.2. Çalışan

Çalışan kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.3. Hissedar/Ortak

Hissedar/Ortak kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.4. Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.5. Stajyer

Stajyer kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.6. Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirket tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında (kişisel verilerin aktif olarak üçüncü kişilerle paylaşılması veya kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişime açılması) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket edilmelidir.

Şirket veri envanteri dikkate alınarak kişisel veriler ilgisine göre; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

Yurt içinde Kanunen Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına, Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Yapılan Sigorta Şirketine, Sözleşmeli Mali Müşavire, Anlaşmalı Bankaya ve Maaş Alınan Bankaya 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

YAKUT MAKİNA’ya fiziki ya da elektronik ortamda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

7.1. Müşteri

Müşteri kişisel verileri,

 1. a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 1. b) Finans Bilgisi veri kategorisinden (Fatura Senet Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 1. c) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon Bilgisi, E-Mail Bilgisi), Müşteri İşlem (Sipariş Bilgisi, Talep Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebebine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.2. Çalışan

Çalışan kişisel verileri,

 1. a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Kimlik Fotokopisinin) alınması,

Gerektiğinde özlük dosyasına konabilmesi için Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgilerinin)

Ceza Mahkûmiyeti Bilgisi veri kategorisinden (Adli Sicil Kaydının) işlenmesi

6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

 1. b) Özlük Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

 1. c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 1. d) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Bordro Bilgileri, Eşin Doğum Belgesi, Yakının Ölüm Belgesi), Hukuki İşlem Bilgisi veri kategorisinden (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler), Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 1. e) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon, Yakının Telefon Numarası), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Görev/Unvan, Askerlik Durumu), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Özgeçmiş Bilgisi/Daha Önce Çalıştığı Şirket-Tarihi-Ayrılma Nedeni-Son Ücret Bilgisi, Referans Bilgisi/Ad-Soyad-Telefon-Çalıştığı Şirket- Pozisyonu, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Mezuniyet Durum Belgesi, Sürücü Belgesi Durumu, Seyahat Engel Durumu), İşlem Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Kullanıcı Adı-Şifre Bilgileri), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf), Diğer veri kategorisinden (Sigara Kullanım Bilgisi, Boy-Kilo Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.3. Hissedar/Ortak

Hissedar/Ortak kişisel verileri,

 1. a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Kimlik Fotokopisinin) alınması

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

 1. b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 1. c) Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 1. d) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon, E-Mail), Özlük veri kategorisinden (Göre/Unvan Bilgisi), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.4. Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı kişisel verileri,

 1. a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Ad-Soyad, TC Kimlik No), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 1. b) Finans Bilgisi veri kategorisinden (Fatura Senet Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 1. c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Çalışanının Ad-Soyad, TC Kimlik No, Araç Plakası), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Telefon Bilgisi, E-Mail Bilgisi, Tedarikçi Çalışanın Telefon Bilgisi), Finans veri kategorisinden (Talep Bilgileri, Sipariş Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.5. Stajyer

Stajyer kişisel verileri,

 1. Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Kimlik Fotokopisinin) alınması

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

 1. b) Özlük Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

 1. c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hal, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 1. d) Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 1. e) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi, Görev/Unvan), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Okul Durum Bilgisi), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.6. Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verileri,

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

Hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

8.1 YAKUT MAKİNA, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

8.2 Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

8.3 YAKUT MAKİNA, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, YAKUT MAKİNA tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir.  İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder.  Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

 1. BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; muhasebe@yakutmakina.com e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Velimeşe Osb. Mah. 229. Sk. No:10/1 Ergene/Tekirdağ adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu YAKUT MAKİNA olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, YAKUT MAKİNA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme